ΤΗΛ: 210 68 55 793 - FAX:  210 68 55 804

  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων
    01
    Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων

Χ.Υ.Τ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Κύριος του Έργου:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Έτος ανάθεσης του Έργου:

1994

Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Ζακύνθου κατασκευάσθηκε σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Συνδέσμου Καθαρότητας Δήμου και Κοινοτήτων Ν.Ζακύνθου, συνολικής έκτασης 90 στρεμμάτων. Ο χώρος ταφής καταλαμβάνει έκταση 30 στρεμμάτων και έχει σχεδιαστεί για 15ετή λειτουργία. Ο ΧΥΤΑ δέχεται περί τους 11.500 τόνους ετησίως.

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του ΧΥΤΑ ακολούθησαν τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ιδιαίτερα λόγω της σχετικής εγγύτητας του ΧΥΤΑ με τον ευαίσθητο χώρο ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας caretta-caretta, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες επιφανειακής απορροής, υπεδάφους και υπόγειων νερών, τις απαιτήσεις για ορθολογική ανάπτυξη και σταδιακή αποκατάσταση του χώρου, τις απαιτήσεις για αποτελεσματική στεγανοποίηση και διαχείριση στραγγισμάτων και βιοαερίου, καθώς και την αναγκαιότητα για επαρκή και αυτόνομη λειτουργική υποδομή και συνεχή παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων.

footerlogo

Ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων και παραγωγής ενέργειας

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014