Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Αττικής

X.Υ.Τ.Α. 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Δυτικής Αττικής είναι έργο που εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Αττική.

Ο ΧΥΤΑ αναπτύσσεται στη μισγάγγεια του ρέματος «Στενό», βόρεια του υφιστάμενου Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΔΑ), σε έκταση 100.000 m² περίπου. Δύο εσωτερικά αναχώματα διαιρούν το ΧΥΤΑ σε 3 φάσεις, με σκοπό την τμηματική κατασκευή των έργων υποδομής και τμηματική λειτουργία του.

 Η τμηματική διαμόρφωση και πλήρωση του χώρου ταφής περιορίζει τη δημιουργία στραγγισμάτων, επιτρέπει την προοδευτική αποκατάσταση του χώρου, ελαττώνει και διαβαθμίζει το κόστος των χωματουργιών εργασιών και λοιπών προετοιμασιών. Η διάθεση των απορριμμάτων γίνεται με τη μέθοδο των κυττάρων.

 Ως σημείο έναρξης της απόθεσης απορριμμάτων ορίζεται το βόρειο τμήμα του ΧΥΤΑ στο οποίο χωροθετείται η Α’ Φάση, που περιλαμβάνει 3 κύτταρα διάθεσης. Οι επόμενες Φάσεις (Β’ και Γ’) χωρίζονται αντίστοιχα σε 4 και 5 κύτταρα.

 Οι εργασίες κατασκευής της 1ης Φάσης ολοκληρώθηκε και το έργο τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο 1998.

Η κατασκευή της 2ης Φάσης ολοκληρώνεται τον Ιούνιο 1999 και θα παραδοθεί σε χρήση, οπότε και θα ξεκινήσει η κατασκευή της 3ης Φάσης. Η έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής το 1998 σήμανε το οριστικό κλείσιμο του ΧΔΑ Άνω Λιοσίων και το ξεκίνημα έτσι μιας νέας σελίδας στην ιστορία της διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική.

Ο ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής χωροθετείται μέσα στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διάθεσης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) του ΕΣΔΚΝΑ στα Άνω Λιόσια και εξυπηρετείται εν μέρει από υφιστάμενες βοηθητικές εγκαταστάσεις (π.χ. Κτίριο Διοίκησης), αλλά κυρίως από τις νέες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του παρόντος έργου, όπως:

  • Εκτεταμένα έργα περιφρούρησης της συνολικής ΟΕΔΑ (περίφραξη, εξωτερικός φωτισμός κατά μήκος της περίφραξης και της οδοποιίας, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης).
  • Υποσταθμός Μ/Τ και κτίριο ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, των Μονάδων Άντλησης και Καύσης Βιοαερίου, των αντλιοστασίων, των δικτύων άρδευσης κ.λπ.
  • Κεντρικό σύστημα τηλε-επιτήρησης και τηλε-ελέγχου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, των Μονάδων Άντλησης και Καύσης Βιοαερίου, των, των αντλιοστασίων, των δικτύων άρδευσης κ.λπ., εγκατεστημένο στο υφιστάμενο Κτίριο Διοίκησης της ΟΕΔΑ.
  • Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός εισόδου, διαμόρφωση νέας εισόδου στην ΟΕΔΑ με αποτελεσματική ρύθμιση και έλεγχο της κυκλοφορίας και σύγχρονα ζυγιστήρια.
  • Έργα αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, έργα διευθέτησης ομβρίων, έργα οδοποιίας, με αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού προσπέλασης της ΟΕΔΑ και κατασκευή περιμετρικής οδοποιίας του νέου ΧΥΤΑ.
  • Σύγχρονος εξοπλισμός λειτουργίας (συμπιεστές, φορτωτές κ.λπ.), εξοπλισμός υγιεινής και ασφάλειας προσωπικού, εξοπλισμός και όργανα για την εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικού ελέγχου.

 Με τις εγκαταστάσεις αυτές εξασφαλίζεται η αυτονομία, περιφρούρηση, έλεγχος και οργανωμένη λειτουργία του νέου ΧΥΤΑ και συγχρόνως εκσυγχρονίζεται και ολοκληρώνεται η υποδομή της συνολικής ΟΕΔΑ.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΚΤΑΣΗ

250.000 m2

ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ

10.000.000m3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

8 έτη

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

1.300.000 τόνοι / έτος προ ΕΜΑΚ*

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

200.000 – 1.000.000 τόνους / έτος μετά ΕΜΑΚ

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟ ΕΜΑΚ (% κ.β.)

Ζυμώσιμα

48,5

Χαρτί – Χαρτόνι

22,50

Πλαστικά

10,00

Μέταλλα

4,20

Γυαλί

3,50

Ύφασμα, λάστιχο κλπ

3,50

Αδρανή & Λοιπά

7,80

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΕΜΑΚ   (% κ.β.)

Ζυμώσιμα

20,00

Χαρτί – Χαρτόνι

15,00

Πλαστικά

15,00

Μέταλλα

6,67

Γυαλί

10,00

Αδρανή & Λοιπά

33,33


* Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia