Κουρουπητός Χανίων

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Χ.Α.Δ.Α. ΚΟΥΡΟΠΗΤΟΥ

 

 

  

 

Η χαράδρα του Κουρουπητού δέχθηκε τα απορρίμματα της ευρύτερης περιοχής Χανίων επί 35 χρόνια και συγκεκριμένα από τις 14/2/1966 έως τις 26/2/2001, οπότε και σταμάτησε οριστικά οποιαδήποτε διάθεση απορριμμάτων ή αποβλήτων σε αυτήν.

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα η διάθεση των απορριμμάτων στη χαράδρα γινόταν με απλή ρίψη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η χωρική κατανομή τους να προσδιορίζεται από την βαρύτητα, οδηγώντας τα βαρύτερα απορρίμματα χαμηλότερα και τα ελαφρύτερα στο πάνω μέρος των αποθέσεων. Το φαινόμενο αυτό της διαφοροποιημένης καθ’ ύψος κατανομής ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο από τη διαδικασία αυτανάφλεξης των απορριμμάτων.

Αποτέλεσμα της αυτανάφλεξης αυτής, ήταν η διασπορά σημαντικών αέριων εκπομπών ρύπων στη γειτνιάζουσα περιοχή, ενώ παράλληλα οι δυσάρεστες οσμές αποτελούσαν μια μόνιμη όχληση.

Η ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων στη χαράδρα και η αυτανάφλεξή τους είχαν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που εκτός των άλλων οδήγησαν και στη γνωστή καταδικαστική Απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Ελλάδας.

Με χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, έχουν κατασκευασθεί στη θέση «Κορακιά» που βρίσκεται νότια της χαράδρας, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης των απορριμμάτων της περιοχής που αποτελούν την οριστική λύση σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Χανίων, έργο το οποό μελετήθηκε και κατασκευάσθηκε από την Envitec Α.Ε.

Η αποκατάσταση της χαράδρας του Κουρουπητού που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2006 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλη του 2008 και η επανένταξή της στο φυσικό περιβάλλον, όπως προβλέπονταν τόσο από την Εθνική Νομοθεσία (ΚΥΑ 69728/96) όσο και από την σχετική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε ως αποτέλεσμα την μη επανενεργοποίηση των χρηματικών κυρώσεων (ύψους 20.000 ευρώ ημερησίως) που είχε επιδικάσει το ΔΕΚ σε βάρος της Χώρας.

Τα έργα αποκατάστασης περιλαμβάνουν.

 1. χωματουργικές εργασίες αναδιάταξης του απορριματικού αναγλύφου, που περιλαμβάνουν και την βελτίωση των μηχανικών παραμέτρων των υλικών του απορριμματικού όγκου, είτε με προσθήκη αδρανών υλικών, είτε με συμπύκνωση σε έκταση 15 στρεμμάτων.
 2. Στη διαχείριση των απορρεόντων υδάτων και την απομάκρυνση αυτών από τον απορριμματικό όγκο.
 3. Στην προστασία και κάλυψη της επιφάνειας του απορριμματικού ανάγλυφου, κατά τρόπο που να εμποδίζεται η κατείσδυση των ομβρίων στον υδροφορέα.
 4. Λόγω του ύψους των παλαιών αποθέσεων (15 - 20m) και τη μορφολογία τους που καθιστούσαν δύσκολη (πρακτικά αδύνατη) την κατασκευή ένος αγωγού στη βάση της απόθεσης, προκειμένου να εκτονώνεται τα ύδατα που συγκεντρώνονταν στην κοίτη του υδάτινου ρεύματος του Κουρουπητού, ανάντι των απορριματικών αποθέσεων, κατασκευάστηκαν 6 γεωτρήσεις υδρομάστευσης - εμπλουτισμού του υδροφορέα , διαμέτρου 8,5 inch, με σκοπό την απορροή των υδάτων και των εμπλουτισμό το υδροφορέα.
 5. Τα τελικά διαμορφωμένα ανάντη και κατάντη πρανή (ήπιας κλίσης) της απορριμματικής απόθεσης διαμορφώθηκαν ως εξής (από κάτω προς τα επάνω)
 • Εξομαλυντική στρώση πάχους 30cm,
 • Στρώση αποστράγγισης, με αδρανή υλικά, πάχους 30cm
 • Γεωύφασμα διαχωρισμού 325gr/m2
 • Στρώση αργυλικού φραγμού, πάχους 50cm,
 • Στρώση φυτοχώματος για την τελική φυτοκάλυψη, πάχους 1m
 1. Οι απορριμματικές αποθέσεις μετά την αναδιάταξή τους, καλύφθηκαν στο πλατό (οριζόντιο τμήμα) επιφανείας 5 στρεμμάτων από:
 • Εξομαλυντική στρώση πάχους 30cm,
 • Στρώση αποστράγγισης, με αδρανή υλικά, πάχους 30cm,
 • Γεωύφασμα διαχωρισμού 325gr/m2
 • Στρώση φυτοχώματος για την τελική φυτοκάλυψη, πάχους 1m.

     Το διαφραγματικό αυτό κάλυμμα αδρανών υλικών επιτρέπει την ελεγχόμενη εισροή νερού στην απορριμματική μάζα απομειωνοντάς την περίπου στο 10% των κατακρημνισμάτων. Αυτή η ποσότητα νερού παίξει σημαντικό ρόλο στην διασφάλιση της υγρασίας για την ολοκλήρωση της βιοαποδόμισης των υφιστάμενων οργανικών υλικών εντός της παλαιάς απορριματικής μάζας. Το διαπερατό κάλυμμα επιτρέπει την εξατμισοδιαπνοή και την παραγωγή βιοαερίου.

 1. Στην παραλία του Κουρουπητού έγινε εκτεταμένος καθαρισμός και απομακρύνθηκαν τα ογκώδη αντικείμενα καθώς και μικρουπολύματα από θραύσματα γυαλιών και μεταλλικά αντικείμενα τα οποία μεταφέρθηκαν και θάφτηκαν εντός των αποκατεστημμένων απορριματικών αποθέσεων.
 2. Σε όλη την αποκατεστημένη επιφάνεια κατασκευάστηκε δίκτυο άρδευσης και φυτεύτηκε με δένδρα και θάμνους.
 3. Για την προσπέλαση των επισκεπτών στο χώρο κατασκευάστηκε εξωτερικό και εσωτερικό δίκτυο οδοποιΐας, χώρος υποδοχής επισκεπτών με κιόσκι – εκθετήριο και κοινόχρηστα W.C.

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia