ΜΟ.Λ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΟ.Λ.Α. 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

 

 

 

 

 

Η μονάδα ανακύκλωσης και λιπασματοποίησης απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας είναι το πρώτο έργο επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα και λειτουργεί από το Μάιο του 1997. Το έργο αποτελεί σταθμό στον τρόπο διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας για πρώτη φορά σε επίπεδο πόλης την αρχή της ολοκληρωμένης διαχείρισης που επιτυγχάνει: 

 • επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (compost)
 • ανάκτηση ανακυκλούμενων υλικών (σιδηρούχα μέταλλα)
 • σημαντική μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων που οδηγούνται προς ταφή και άρα εξασφάλιση έως και διπλάσιου χρόνου ζωής του χώρου ταφής απορριμμάτων

 Η μονάδα επεξεργάζεται το σύνολο της ποσότητας των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και ποσότητα αφυδατωμένης ιλύος από τη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων της πόλης. Η παραγωγική διαδικασία μειώνει σημαντικά την ποιότητα των απορριπτόμενων υλικών στο χώρο ταφής απορριμμάτων. Παράλληλα, αξιοποιείται μέρος της αφυδατωμένης ιλύος που απορρίπτεται από την μονάδα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, της πόλης.

Η δυναμικότητα σχεδιασμού της μονάδας είναι 400 tn/εβδομάδα σύμμεικτων απορριμμάτων και 40 tn/εβδομάδα ιλύος, με δυνατότητα άμεσης επέκτασης στους 800 tn/εβδομάδα.

Σε περιόδους αιχμής η μονάδα έχει επεξεργαστεί έως και 30% μεγαλύτερο φορτίο από το ονομαστικό, δηλαδή έως και 520 tn/εβδομάδα.

 Το εργοστάσιο αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

 • τμήμα υποδοχής – τροφοδοσίας απορριμμάτων
 • γραμμή μηχανικής διαλογής απορριμμάτων
 • τμήμα υποδοχής ιλύος – ανάμιξης
 • τμήμα κομποστοποίησης
 • γραμμή εξευγενισμού compost
 • τμήμα ωρίμανσης compost

 Σημαντική παράμετρος για την επιτυχή λειτουργία μίας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων είναι η εξάλειψη των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της. 

Η εγκατάσταση είναι κλειστή και διαθέτει δύο μονάδες αποκονίωσης και απόσμησης του αέρα του εργοστασίου. Τα υγρά απόβλητα συλλέγονται σε φρεάτια από όπου αντλούνται απευθείας προς την παρακείμενη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων για επεξεργασία.

Τα στερεά απόβλητα οδηγούνται με μεταφορικές ταινίες στο χώρο συλλογής αχρήστων από όπου μετά από χειρονακτική διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών συλλέγονται και μεταφέρονται στο χώρο ταφής απορριμμάτων με φορτηγά.

 Η Μονάδα Λιπασματοποίησης Απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας διαθέτει όλα τα έργα υποδομής που είναι απαραίτητα για την ομαλή και αυτόνομη λειτουργία της.

 • Φυλάκιο – Ζυγιστήριο
 • Κτίριο διοίκησης το οποίο διαθέτει κουζίνα, χώρους υγιεινής, αποδυτήρια, αποθήκες καθώς και πλήρως εξοπλισμένο χημικό εργαστήριο για τον έλεγχο της ποιότητας του προϊόντος.
 • Αυτόνομο δίκτυο ηλεκτροδότησης με υποσταθμό Μέσης Τάσης,
 • Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και τηλεπικοινωνιών.
 • Εγκατάσταση οδοποιίας, δενδροφύτευση και πεζοδρόμια γύρω από τα κτίρια.

Ο έλεγχος του εξοπλισμού γίνεται από πίνακα παρακολούθησης σε κλειστό χώρο ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο του κτιρίου επεξεργασίας, που στεγάζει τις γραμμές μηχανικής διαλογής και εξευγενισμού. Από το κέντρο αυτό γίνεται και ο τηλεχειρισμός του εξοπλισμού τροφοδοσίας του εργοστασίου (γερανογέφυρα και αρπάγη).

Η λειτουργία του βιοαντιδραστήρα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη μέσω PLC. Όλος ο εξοπλισμός διαθέτει επιπλέον δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας, ενώ υπάρχουν μηχανισμοί ασφάλειας ώστε να διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία της γραμμής σε περίπτωση βλάβης κάποιου επιμέρους τμήματος.

Πνευματικά δικαιώματα ENVITEC S.A. © 2014 - 2022

Κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia